skip to Main Content
Goed wonen en leven

CYBERPESTEN ONDER AMELANDER JEUGD Mixed-method onderzoek naar de mate van cyberpesten en de oorzaken en gevolgen

Samenvatting

 

Onderwerp. Dit onderzoek is een mixed-method onderzoek naar de mate van cyberpesten en de oorzaken en gevolgen van cyberpesten onder de Amelander jeugd van 12 – 16 jaar oud.

Methode. Literatuuronderzoek en praktijkonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van zowel kwantitatief- als kwalitatief onderzoek. Om de prevalentie van cyberpesten in kaart te brengen is gebruik gemaakt van de Cyberbullying and Online Aggression Survey Instrument (2019 version) van Hinduja en Patchin. Aan deze vragenlijst zijn drie open vragen toegevoegd om inzicht te verkrijgen in de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van cyberpesten.

Resultaten. De respondenten scoren gemiddeld M = 0.571 op online slachtofferschap. Meest voorkomende manier van cyberpesten is volgens de respondenten het verspreiden van online roddels. Platforms als Snapchat en de mobiele telefoon zijn belangrijke omgevingen waar cyberpesten plaatsvindt.

Conclusie. Op een populatie van N=145 hebben n=21 respondenten de vragenlijst ingevuld. Resultaten dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden en kunnen niet gegeneraliseerd worden naar de gehele populatie. Uit deze steekproef komt naar voren dat het merendeel van de respondenten met 71,4% nooit te maken heeft gehad met cyberslachtofferschap. Opvallend zijn de genderverschillen. 50% van de meiden geeft aan online te zijn gepest waarvan 16,66% vaak. Geen van de jongens geeft aan online gepest te zijn. Daderschap valt lager uit dan slachtofferschap met M = 0.238. De grootste groep betreft de omstanders die het online pesten hebben gezien met M = 1.048.

De bevindingen wijzen op de risico’s van sociale media waarbij jongeren aangeven dat daders online meer durven en het pesten makkelijker is dan face to face. Gevolgen zien de jongeren voornamelijk op het mentale welzijn. De resultaten laten zien dat de respondenten niet goed weten wat er gedaan kan worden tegen cyberpesten of er van uit gaan dat er geen mogelijkheden zijn. De suggesties die naar voren komen zoals er over praten en omgangsnormen onderstrepen de behoefte aan bewustmaking en onderwijs over dit probleem.

 

Sleutelwoorden. Cyberpesten, prevalentie, jongeren, oorzaken, gevolgen

 

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.