skip to Main Content
Duurzame energieGoed wonen en leven

Ontdek hier je Energieprofiel

RESULTAAT & SAMENVATTING

Ameland is een ambitieuze gemeente met een hart voor duurzaamheid. In de voorbije jaren
is zij er niet in geslaagd om jongeren van twaalf tot zestien jaar te bereiken met dit thema. Daarom wil het nu graag de afstand verkleinen en de doelgroep inspireren en motiveren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Daarvoor wil de gemeente graag een digitaal interactieve tentoonstelling ontwikkelen om jongeren te prikkelen. Hiervoor is aansluiting gevonden bij de expositie van het Natuurcentrum over klimaatverandering. Doel van dit onderzoek is om de tentoonstelling vorm te geven en aan te laten sluiten bij de bestaande expositie. Centraal in dit onderzoek staat de volgende design challenge: “Op welke wijze kan de gemeente Ameland een digitaal interactief product vormgeven, die in het Natuurcentrum (Nes) komt, dat middelbare scholieren van twaalf tot zestien jaar kan inspireren en motiveren om bezig te gaan met duurzaamheid en daarbij aan te sluiten bij het bestaande curriculum?“.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van de design-thinking methode. Opgedeeld in vier verschillende fases is er steeds weer onderzoek uitgevoerd. In de eerste fase, die van oriënteren en begrijpen, is er literatuuronderzoek gedaan naar de kernbegrippen duurzaam ameland,
de doelgroep en experience design. Hiervoor werd met drie experts gesproken: Jelle Westra (educatiemedewerker bij Stichting Amelander Musea over Ameland en het Natuurcentrum), Nena Mulder (communicatiemedewerker bij Studio Louter over experience- en emotion design) en
Roos Harms (werkzaam bij Tinker Imagineers over experience design). Aanvullend is toen ook een best-practice- en trendonderzoek gedaan. Deze resultaten werden meegenomen naar de tweede fase: conceptualiseren. Hierin zijn drie concepten ontwikkeld, gepitcht en ter beoordeling aangeboden via de gewogen matrix. Op basis daarvan is er een concept gekozen en uitgewerkt in het programma ProtoPie. Hierin zijn animaties toegevoegd en is er een prototype ontwikkeld van de geschetste oplossing. Dit prototype is in de laatste fase geëvalueerd met tien scholieren van de middelbare school (BWS) op Ameland. Op basis van deze resultaten is een voorspelling gedaan van de laatste iteraties aan het prototype.

De resultaten uit de fase oriënteren en begrijpen zijn als volgt: uit het interview met Jelle
Westra bleek dat het product het thema ‘verbruik en leefbaarheid’ meekrijgt. Dit thema
paste het beste bij de wens van de opdrachtgever en had ook nog geen invulling vanuit het Natuurcentrum gekregen. Uit het theoretische onderzoek bleek dat het product in ieder geval
een vorm van storytelling, spelvorm en een waardevolle betekenis moest bevatten. Op basis
van deze resultaten zijn toen drie spelconcepten vormgegeven waarbij concept 1 voorkeur genoot van de opdrachtgever en het Natuurcentrum. Dit vanwege de goede inpasbaarheid en realisatiemogelijkheden en als resultaat van de gewogen matrix. In dit concept worden bezoekers uitgedaagd om hun energieprofiel te ontdekken. Op basis van 12 stellingen verdeeld over vier categorieën (afval & recycling, waterverbruik, energie & stroom en transport) komen spelers

erachter wat hun gedrag voor effect heeft op Ameland. Tussendoor worden de spelers gevoed met interessante feiten, allen gebaseerd op aanvullend theoretisch onderzoek in de prototype- fase. De laatste onderzoeksresultaten zijn die van de evaluaties. Hieruit blijkt dat het product
een positief effect heeft op de gedachten van scholieren bij duurzaamheid. Ook de interesse
in het onderwerp duurzaamheid wordt positief gestimuleerd. Gesprekken over duurzaamheid blijkt nog steeds een uitdaging voor de doelgroep, uit de enquêtes blijkt dat het product er mogelijk een negatief effect op heeft. De focusgroep laat zien dat het product wel emoties los kan maken en dat de combinatie van stellingen en feiten bezoekers prikkelt om na te denken over duurzaamheid. Hierin ontbreekt nog wel de connectie met de projecten van Duurzaam Ameland.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.