Brainstormsessie 'toekomst Waddencampus'

16 januari heeft een brainstormsessie plaatsgevonden. Met 18 deelnemers uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid is gepraat over de toekomst van de Waddencampus.

Na een smakelijke lunch, verzorgd door de Túnmanswente, begonnen we de middag met een presentatie van de voorlopige resultaten van het onderzoek van Lydia Jonker. Zij loopt momenteel stage bij de Waddencampus en houdt zich bezig met de vraag hoe de Waddencampus zich ook in de toekomst kan verzekeren van de steun van haar partners. Zij concludeert dat de meerderheid van de betrokken partijen een toegevoegde waarde ziet in de Waddencampus, maar dat er nog wel actie ondernomen moet worden om de Waddencampus tot het gewenste niveau te ontwikkelen.

brainstorm lydia     

Na de presentatie van Lydia gingen wij in een drietal groepen uiteen en bogen de deelnemers zich over de thema’s ‘Ambities’ en ‘Eigenaarschap & Organisatie’. Tijdens het brainstormen over het thema ‘Ambities’ kwam een aantal punten naar voren. De algemene opvatting is dat de Waddencampus een stevige ambitie moet formuleren. De Waddeneilanden willen graag voorop lopen als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie en de Waddencampus kan hieraan bijdragen. Daarnaast zou de Waddencampus een meer programmatische insteek moeten ontwikkelen op basis van een aantal thema’s die op Ameland en in de regio spelen. Vooral het onderwerp ‘circulair’ wordt gezien als een kansrijk thema. Op het moment dat de Waddencampus een stevige ambitie uitdraagt en werkt met thema’s en onderwerpen die spelen op het eiland, sluiten onderwijsinstellingen, ondernemers en andere partners ook aan. Verder wordt benoemd dat de naam ‘Waddencampus’ suggereert dat de organisatie niet alleen op Ameland actief is, maar in de hele Waddenregio. Daar is op dit moment echter nog geen sprake van. Het zou dan ook goed zijn als de Waddencampus zijn horizon verbreedt en contact zoekt met de rest van de Waddenregio.

brainstorm 1      brainstormsessie  koarnjum      brainstorm

In de tweede brainstormronde kwam het thema ‘Eigenaarschap & Organisatie’ aan bod. De algemene conclusie is dat de toekomstige organisatievorm nauw samenhangt met de geformuleerde ambitie. Men ziet de Waddencampus voor zich als een (gebieds)coöperatie of stichting, een eigen juridische entiteit met bevlogen en enthousiaste mensen uit de praktijk. Maar er wordt wel gewaarschuwd dat de organisatie niet te groot moet worden, omdat het dan steeds lastiger wordt om de formatie te financieren. Het eigenaarschap moet bij de gemeenschap liggen, voornamelijk bij de kennis vragende partijen. De vragen en behoeftes moeten dan ook vanuit de gemeenschap komen. Door zich te richten op innovatieve vraagstukken, waarvan de uitkomsten ook breed worden ingezet, kan de Waddencampus bijdragen aan het maatschappelijk belang van Ameland en de Waddenregio.

thema's      brainstorm      brainstorm    

Samenvattend kunnen we stellen dat de brainstormsessie een aantal interessante inzichten heeft opgeleverd waar wij als Waddencampus mee aan de slag kunnen.

Top